شما هم دنبال راهی برای ایجاد خود باوری هستید؟

شما هم دنبال راهی برای ایجاد خود باوری هستید؟

منتشر شده توسط :نمناک


برای رسیدن به هدف به چند فاکتور مهم نیاز داریم یکی از این فاکتورها و قدم های اصلی باور توانایی هاست ؛ از اهمیت ایجاد خود باوری غافل نشوید و همین امروز تغییرات سازنده در خود ایجادکنید.
شما هم دنبال راهی برای ایجاد خود باوری هستید؟برای رسیدن به هدف به چند فاکتور مهم نیاز داریم یکی از این فاکتورها و قدم های اصلی باور توانایی هاست ؛ از اهمیت ایجاد خود باوری غافل نشوید و همین امروز تغییرات سازنده در خود ایجادکنید.

5راه موثر برای ایجاد ایجاد خود باوری

همه ی ما از زمان کودکی آرزوهای بزرگی داریم مثلا می خواهیم ستاره سینما یا دنیای فضانوردها و یک سوپراستار ورزش شویم اما وقتی وارد جهان واقعی می شویم ضربه میخوریم و احساس شکست می کنیم برای به دست آوردن چیزهایی که از زندگی می خواهیم باید باورهایی را در خودمان بسازیم یا بهتر است بگوییم ایجاد خود باوری را عملی کنیم.

توصیه های مثبت برای ایجاد خود باوری در فرد

آزمودن اندیشه

آزمودن اندیشه دوبخش دارد،  با افرادی که وقت میگذرانیدتوجه کنید کسانی که باشماصحبت می کنندوبه حرفهای شماگوش میدهند ، اگراطرافتان ادم هایی باشدکه انرژی منفی بهتان میدهند باید بدانید که با هم صحبتی با انها ازپیشرفت بازمی مانید پس اطرافتان رابا انسانهایی که مثبت هستندبسازید.

نکاتی برای ایجاد ایجاد خود باوری

کودکان دراجتماعات کوچکی رشد میکننداماپدران ومادرانشان این باوررابه انهامیدهندکه هرکاری درجهان بخواهندانجام دهندمی تواننددرچنین خانواده هایی شایدکودکان ثروتمندنباشند اماباورهای مثبت وانگیزه موجب رشدانهامیشودافرادی که شماراضعیف میکنندکناربگذارید

بخش دوم چیزی است که میخوانیدوتماشامیکنید ، ایا این موارد باپیشرفت شماارتباط دارد؟

برخی دوست دارند زندگینامه افرادموفق رامطالعه کنندکه ببینندچه بوده اندوچه کارانجام داده اندپیام هایی که ازتلفن تلویزیون کامپیوترمیرسدروی افکاراتمان تاثیرمیگذارد.

برداشتن گامهای کوچک

نیازبه انجام کارهای بزرگ نیست فقط کارهایی رادرالویت قراردهیدکه حالتان رابهترمیکند . اهداف روزانه ای راتعیین کنید و بدانیدبه دنبال چه هستید این باعث میشوددرزندگی دچارسردرگمی شویدبرخی افرادهستندکه افکاراتشان پرازچیزهای بیهوده است وروی مبل دراز میکشندوهیچکاری انجام نمی دهندکارهای روزانه خودرا یادداشت وطبق ان عمل کنید.

تغییرنظر

همیشه همه ی افکاراتی که داریم مثبت نیست درواقع اغلب افکاراتی هم وجودداردکه منفی است وعمل به انهاموجب شکست میشوددرموردافکاراتی که دارید و اتفاق های زندگیتان اندکی فکر کنید اگر این افکارات باعث شکست در زندگی تان می شودافکارات را تغییر دهید و به چیزهای مثبت فکر کنید.

سعی کردن

زندگی کوتاه است وخیلی با سرعت می گذرد از چه چیزی ناراحت هستید از خیلی چیزها که ناراحت هستید واقعا مهم نیست فقط تلاش کنید اگر در مورد تغییر شغل فکر می کنید چون دوست ندارید زندگی خود را صرف کاری که دوست ندارید نکنید.

کنترل موقعیت

وقتی در اوج موفقیت به سر می برید باید طوری باشید که فکر نکنید همه چیز را می دانیدو به هر چه دوست دارید بگویید وقتی متوجه می شوید هیچ کس انقدر بزرگ نیست درواقع نشان دهنده عزت نفس فروتنی است هیچ وقت در زندگی آنطور که فکر میکنید بد یا خوب نیستید در واقع در حد وسط هستید.

شما هم دنبال راهی برای ایجاد خود باوری هستید؟