چرا کشیدن ناخن روی تخته سیاه زجرآور است؟

چرا کشیدن ناخن روی تخته سیاه زجرآور است؟

منتشر شده توسط :نمناک


شنیدن صداهای ناهنجار و آزاردهنده کشیدن ناخن روی تخته سیاه رسانایی پوست افراد را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد.
چرا کشیدن ناخن روی تخته سیاه زجرآور است؟شنیدن صداهای ناهنجار و آزاردهنده کشیدن ناخن روی تخته سیاه رسانایی پوست افراد را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد.

علت ایجاد لرزه با کشیدن ناخن روی تخته سیاه

احتمالاً شما هم مانند اکثر آدم ها تحمل شنیدن صدای کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه را ندارید. حتی تصور آن هم ناراحت کننده است. این صداهای ناهنجار عموماً در میان افراد مختلف غیر قابل تحمل است. شاید به همین دلیل است که نیمی از دانشمندان در پی آن هستند تا کشف کنند چرا این صداها تأثیر عمیقی بر جسم و روان انسان می گذارد و دلیل واکنش ناخودآگاه انسان زمان شنیدن این صداها چیست. دانشمندان در برخی از تحقیقات خود این طور استنباط کرده اند که شکل ظاهری مجاری شنوایی انسان باعث می شود شنیدن این صداهای گوشخراش تأثیری چنین عمیق داشته باشد که موجب اکراه و بیزاری فرد گردد.

محققان طی آزمایش ها و برر سی های مختلف به این نتیجه رسیدند که صداهای ناخوشایند کشیدن ناخن روی تخته سیاه و همچنین صدای کشیدن چنگال روی بشقاب فرکانسی نزدیک به هم دارند. آنها ابتدا این صداها را روی افرادی امتحان کردند. همان طور که انتظار می رفت باعث آزار و ناراحتی آنها شد. در این تحقیقات شنوندگان از منبع صدا بی اطلاع بودند. در مرحله بعد، این صداها را با کمی تغییر و افزودن قسمت هایی موزون و هم آهنگ مجدداً پخش کردند.

 

دلیل زجرآور بودن کشیدن ناخن روی تخته سیاه

 

در پایان تحقیقات، نتایج روی نواری ضربان قلب و فشار خون افراد را ثبت کرده بود. با تغییر در نت ها، تغییراتی نیز در حالات جسمی و روحی شنوندگان مشاهده شد. آنها متوجه شدند شنیدن صداهای ناهنجار و آزاردهنده، رسانایی پوست افراد را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد. نتایج تحقیقات نشان داد که شنیدن این صداها موجب بروز واکنش های جسمی و روحی در افراد می شود. شدیدترین فرکانس ها بین ٢٠٠٠ تا 4٠٠٠ هرتز ثبت شده است؛ جایی که بیشترین حساسیت بخش شنوایی انسان را نشانه می گیرد. تحقیقات نشان داده است که این صداها در برخی مواقع ممکن است تا این حد غیر قابل تحمل نباشند. به عنوان مثال، زمان کشیدن گچ روی تخته سیاه، شنونده در آن لحظه به صدا و منبع آن فکر نکند و بر نقطه ای دیگر تمرکز کند.

 

انتخاب های مغز

تحقیقات دیگری با این موضوع که در زمان شنیدن این صداها در مغز چه اتفاق هایی می افتد صورت گرفت. در نتایج تحقیقات مشخص شد که زمان شنیدن این صداها بین دو ناحیه مغز ارتباطی به وجود می آید:ناحیه ای که مربوط به بخش شنوایی مغز می شود و ناحیه ای که مربوط به احساسات است. زمانی که شنوندگان صداهای ناهنجار را می شنیدند ارتباطی بین بخش شنوایی مغز که فرایند دریافت صدا را بر عهده دارد و لوزه ها که فرایند دریافت احساسات ناراحت کننده را برعهده دارند، برقرار و اخطاری ارسال می شد. در تحقیقات مشخص شد هر چه درصد آزاردهندگی این صداها بیشتر می شود، ارتباط بین این دو ناحیه از مغز هم بیشتر می شود.

 

دلیل زجرآور بودن کشیدن ناخن روی تخته سیاه

 

در نتیجه بررسی صداهای مختلف، خوشایندترین صداها، صدای جریان آب و صدای خنده نوزاد و آزاردهنده ترین آنها صدای کشیدن چاقو روی شیشه و گچ روی تخته سیاه اعلام شد. محققان بعد از انجام تحقیقات و آزمایش های مختلف به این نتیجه رسیدند که ناخوشایندترین صداها با درصدی تخمینی بین فرکانس ٢٠٠٠ تا 4٠٠٠ هرتز قرار می گیرد. یعنی نقطه ای که گوش انسان در حساس ترین حالت خود قرار می گیرد. دلیل اصلی این حساسیت هنوز مشخص نشده است. در نتایج تحقیقات نکته جالبی نیز به چشم می خورد؛ این که صدای گریه شامپانزه هنگام احساس خطر شبیه به صدای کشیدن گچ روی تخته سیاه است. بنابراین، در پایان محققان به این نتیجه رسیدند که عکس العمل ناخودآگاه انسان به صداهای آزاردهنده ممکن است به دلیل شباهت این صداها به زنگ خطر باشد که به نوعی امنیت انسان را تهدید می کند.

چرا کشیدن ناخن روی تخته سیاه زجرآور است؟