عروسک اردک بافتنی

عروسک اردک بافتنی

منتشر شده توسط :پورتال جامع ایران بانو

به سادگی پول در بیارید !!!

کلیک کن !!!

بزرگترین ربات کسب درآمد
لینک ربات رو برات گذاشتم

کلیک کن !!!


سر حلقه و 6 پایه رج دوم 12 پایه رج سوم 18 پایه رج 4_ 24 پایه رج 5_ ساده بافی رج 6_ 30 پایه رج 7_ 36 پایه رج 8_ 42 پایه رج 9_ 48 پایه رج 10_11_ ساده بافی رج 12_ 7 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 54 …


سر حلقه و 6 پایه رج دوم 12 پایه رج سوم 18 پایه رج 4_ 24 پایه رج 5_ ساده بافی رج 6_ 30 پایه رج 7_ 36 پایه رج 8_ 42 پایه رج 9_ 48 پایه رج 10_11_ ساده بافی رج 12_ 7 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 54 پایه رج 13_14_ ساده بافی رج 15_ 7 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 48 پایه رج 16_ ساده بافی رج 17_ 6 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 42 پایه رج 18_ 5 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه رج 19_ 4 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 30 پایه رج 20_ 3 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 24 پایه رج 21_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 18 پایه و تمام

نوک اردک با نخ نارنجی 6 تا زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید 5 پایه کوتاه رج 3_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 پایه حالا از پایین کار دونه بگیرید و ببافید که با 6 پایه بالایی میشود 12 پایه دو رج ساده بافی کنید و تمام

کلاه با نخ آبی حلقه و 6 پایه رج دوم 12 پایه رج سوم 18 پایه رج 4_ ساده بافی رج 5_ دو پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 24 پایه رج 6_ ساده بافی رج 7_ 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 30 پایه رج 8_ ساده بافی رج 9_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه رج 10_ ساده بافی رج 11_ با نخ سفید ساده بافی و تمام

بدن حلقه و 6 پایه رج دوم 12 پایه رج سوم 18 پایه رج 4_ 24 پایه رج 5_ 30 پایه رج 6_ ساده بافی رج 7_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه رج 8_ 5 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 42 پایه رج 9_10_ ساده بافی رج 11_ 6 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 48 پایه رج 12_ ساده بافی رج 13_ 6 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 42 پایه رج 14_ ساده بافی رج 15_ 5 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه رج 16_ 4 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 30 پایه رج 17_ 3 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 24 پایه رج 18_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 18 پایه رج 19_20_ ساده بافی. و تمام

قسمت پشت لباس ملوانی با نخ آبی 14 زنجیره بزنید رج 2_5_ از دومین زنجیره شروع کنید 13 پایه کوتاه رج 6_ با نخ سفید ساده بافی و تمام

بند لباس ملوانی 19 زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید 18 پایه کوتاه رج 2_ 6 پایه ببافید و باقی را نبافته رها کنید و به قسمت پشت لباس ملوانی بدوزید و تمام

بال ها حلقه و 6 پایه رج دوم 12 پایه رج سوم 18 پایه رج 4_ ساده بافی رج 5_ یک پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 12 پایه رج 6_ یک پایه ببافید یک پایه کور کنید 4 بار تکرار کنید 8 پایه و تمام

پاها 5 زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید 5 پایه ببافید دور بزنید و سمت دیگر را هم 5 پایه ببافید 10 پایه رج دوم دو پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 2 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 14 پایه رج 3_ 2 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 18 پایه رج 4_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 22 پایه رج 5_ ساده بافی رج 6_ 9 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 19 پایه رج 7_ 7 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 16 پایه رج 8_ 6 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 13 پایه رج 9_ 9 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 11 پایه رج 10_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 2 پایه ببافید 9 پایه رج 11_ ساده بافی و تمام

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com