اس ام اس تاسوعای حسینی (3)

اس ام اس تاسوعای حسینی (3)

منتشر شده توسط :پورتال جامع ایران بانو

به سادگی پول در بیارید !!!

کلیک کن !!!

بزرگترین ربات کسب درآمد
لینک ربات رو برات گذاشتم

کلیک کن !!!


آبی نبود اگر که تو دریا نمی شدیمشکی نبود اگر که تو سقّا نمی شدیحالا که  مثل نور شدی و قمر شدیای کاش هیچ وقت تو پیدا نمی شدی   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********   مشک بر دوش به دریا آمدهمه گفتند که موسی آمد‏نفس آخِر ماهی­ها بودناگهان بوی مسیحا آمد   …


آبی نبود اگر که تو دریا نمی شدیمشکی نبود اگر که تو سقّا نمی شدیحالا که  مثل نور شدی و قمر شدیای کاش هیچ وقت تو پیدا نمی شدی

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

مشک بر دوش به دریا آمدهمه گفتند که موسی آمد‏نفس آخِر ماهی­ها بودناگهان بوی مسیحا آمد

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

افتادی از بلندی و آقا سرت شکستته مانده های زخمی بال وپرت شکستوقتی عمود آمد وشقّ القمر که شدتیر کمان میان دو چشم ترت شکست

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

با خنده پای اهل جفا می خورد زمینساقی میان علقمه تا می خورد زمینکارش تمام می شود آن کس که عاقبتسرلشگرش کنار لوا می خورد زمین

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

قرار شد بروی با شتاب برگردیقرار بود که با مشک آب برگردیشبیه رود به صحرا زدی عمو جانمنبینم اینکه شبیه سراب برگردی

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا *********** 

 

در خیمه صدای آب آب افتاددر سینه زینب اضطراب افتادیک دست میان راه آب افتادیک دست به عشق آفتاب افتاد

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا *********** 

 

چه شد كه اين همه تير سوي پيكرت آمدچه شد كه مادر من جاي مادرت آمدنشد كه آب بياري حرم فداي سرتولي بگو چه بلايي سر سرت آمد

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

خوردی زمین و حیثیت لشکرم شکستاصلی ترین ستون خیام حرم شکستفریاد های «انکسری» بی دلیل نیستدر اوج درد تکیه گه آخرم شکست

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا *********** 

 

هُو میکنند مرا که زمین خورده ام حسینبا من بگو که آبرویت برده ام حسین ؟؟؟؟سوگند به موی مادرمان فاطمه – نشدشرمنده ام که آب نیاورده ام حسین

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا *********** 

 

من آب را وقتی فراهم کرده بودمدل را تهی از ماتم و غم کرده بودم قبل از زمانی که بریزد آبرویمنذرش همه دار و ندارم کرده بودم

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

گر نخیزی تو زجا ، کار حسین سخت تر استنگران حرمم ، آبرویم در خطر استقامت خم شده را هر که ببیند گویدبی علمدار شده ، دست حسین بر کمر است

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

یک مشک ، یک غیرت که از آن روبرو آمدطفلی صدا زد بچه ها گویا عمو آمدباید به استقبال آب و آبرویش رفتوقتی عمو از جنگ آب و آبرو آمد

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا *********** 

 

دست بوست گرچه آمد از هوا تیری سه پردید چشمت سوی خیمه می دود آنجا نشستحلقه زد خون دور چشمت تا نبینی بعد راکه چگونه استخوان سینه مولا شکست

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

با قدي مثل كوه از سر زينقمر از عرش خورد روي زمينتير در چشم و دست هم كه نبودچه كشيد، آه ،آن غريب ترين

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا *********** 

 

زلف خوش بوی تو بر هم چقَدَر پیچیدهچشم و ابروی تو بر هم به نظر پیچیدهبر سرت شانه زدی یا که عمودت زده اندسر تو پهن شده شانه به سر پیچیده

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

او صدا میزد ولی سقا خجالت میکشیداز نگاه زینب کبری خجالت میکشیداو صدا میزد امان نامه گرفتم قوم و خویشاوصدا میزد بیا… آقا خجالت میکشید

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

خبر پیچید سقا بهم پیچیدکنار خیمه ها آقا بهم پیچیدقمر افتاد، پشت سرش آفتاب افتادهمین جا بود عاشورا بهم پیچید

 

*********** اس ام اس روز تاسوعا ***********

 

همین که نام بلندش کنار من پیچیدمیان هر دو جهان اعتبار من پیچیدشهاب هر چه رها شد به جان خویش خریدز بس که ماه حرم در مدار من پیچید

 

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com